ثبت نام
Awesome Image

: مدرس ردیف نوازی در رشتة موسیقی دانشگاه آزاد تهران، برگزاری مستر کلاس در دانشگاه هنر تهران. کتاب دو جلدی با نام از« متد ارف تا چهارگاه»  که با استفاده از متد ارف آموزش موسیقی برای کودکان ایرانی را به عهده می گیرد و آنها را با موسیقی اصیل ایران آشنا می کند. سمت ها و مسئولیت های جنبی عضو هیئت مدیره کانون نوازندگان خانة موسیقی از بدو تاسیس خانه موسیقی، سال 1378 تا سال 1385 (سه دوره اول) عضو شورای فرهنگستان هنر در تدوین واژه های موسیقی ایرانی عضو شورای پژوهشکدة هنر در حوزة هنری سخنرانی و داوری در آزمون ها وجشنواره های موسیقی مختلف در تهران و شهرستان‌ها.